Externt‎ > ‎

De fria valen styrs av gamla normer


Annica Hjerling m.fl. från Miljöpartiet skriver på Dagens Opinion

"Sveriges självbild är att vi är jämställda. Sanningen är att vi är långt ifrån så jämställda som vi tror. De så kallade fria valen vid köksbordet om fördelning av föräldraledighet, vård av sjuka barn, städning och hushållsarbete styrs fortfarande av gamla normer och värderingar. Det samma gäller valberedningar, såväl statliga som privata. Så länge könsmaktsordningen har stark makt över oss är vi inte fria. Det är oförsvarbart att det fortfarande finns en löneskillnad på 14 procent mellan kvinnor och män. Inte heller att över hälften av Sveriges kommunstyrelser inte ens når upp till 40 procent kvinnor eller det faktum att män är de som oftast drabbas av våldsbrott, begår självmord och har sämst betyg i skolan.

Feminismen handlar om mänskliga rättigheter, att medvetandegöra och synliggöra alla människors lika värde, att alla människor har rätt att få vara den person hen är utan att låsas in i könsbundna normer eller råka ut för strukturell diskriminering. Om inte politiker representerar den befolkning som vi har fått förtroende att representera, kan vi heller inte räkna med någon förändring. Det handlar både om kön, ålder och om etnicitet.

Miljöpartiet har länge jobbat med att nå en jämställd representation. Vi har sen vi bildades varvade listor och delat ledarskap men det räcker inte. Det måste till ett medvetet strategiskt arbete med utbildade valberedningar och kunskap om hur det faktiskt ser ut för att förändra. Vi i Miljöpartiet arbetar bland annat med jämställdhetsintegrerade utbildningar för samtliga våra förtroendevalda politiker. Vi gör egna utvärderingar av den interna jämställdheten och partistyrelsen har satt upp tydliga och utvärderingsbara mål för vår egen representativitet under kommande mandatperiod. Bland annat ska vi i Miljöpartiet alltid i första hand utse en kvinna som vår representant i offentliga bolagsstyrelser. På så vis drar vi vårt strå till stacken.

Efter valet 2010 tog Miljöpartiets jämställdhetskommitté fram siffror på hur den lokala representationen ser ut och vi gjorde en uppföljning tre år senare.
• Andel kvinnor i kommunfullmäktige har minskat mellan 2010 (41 procent ) och 2013 (39,9 procent). Varken Moderaterna, Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna når upp till representation av minst 40 procent av vardera könet. De som hoppar av är framför allt unga, kvinnor och personer med utländsk härkomst.
• Andel kvinnor i börsbolagens styrelser står still. När hot om lagstiftning försvann, försvann även utvecklingen mot fler kvinnor i styrelserummen. En tredjedel av alla svenska bolag har inte en enda kvinna i ledningsgruppen. Nio av tio styrelseproffs är män. I kommunala bolag är ca 70 % av ledamöterna män.
En jämn fördelning av makt och inflytande kommer inte av sig självt. Det har snackats i över 20 år. Vi önskar att kvotering inte behövdes men vi vet att det är ett medel som fungerar därför föreslår vi att det ska lagstiftas om kvotering till både börsbolagen och de kommunala styrelserna.

Ett annat tecken på att Sverige inte är tillräckligt jämställt är löneskillnaderna mellan könen. En kvinna i Sverige tjänar under sin livstid 3,6 miljoner kr mindre än en man. Det beror i huvudsak på att kvinnor fortfarande bär huvudansvar för obetalt hemarbete och tar ut mer än tre fjärdedelar av föräldraledigheten. Samtidigt tillbringar många pappor för lite tid med sina barn. Kvinnors sjukskrivningar ökar och kvinnor löper idag dubbelt så stor risk för att behöva sjukskrivning som män, mycket beroende på att arbetsvillkoren blivit allt slitigare i de kvinnodominerade yrken.

Miljöpartiet vill tredela föräldraförsäkringen, så att en tredjedel är reserverad för respektive förälder och en tredjedel kan användas fritt. Vi ska införa kvotering av bolagsstyrelserna i större bolag och genomföra satsningar på förbättrad arbetsmiljö inom kvinnodominerade yrken i offentlig sektor.

Jämställd representation som speglar befolkningen i kommunerna, lika lön för lika arbete och en jämnare fördelning av föräldraförsäkringen borde vara självklarheter.
Feminism och jämställd representation är ingenting vi kan ta förgivet – det handlar om politik och politiska prioriteringar. För oss i Miljöpartiet är det en prioriterad fråga.

Gunvor G Ericson (mp), jämställdhetspolitisk talesperson och en av två gruppledare i riksdagen
Annica Hjerling (mp), riksdagskandidat i Stockholms län
Helena Hellström Gefwert (mp), landstingskandidat i Stockholm läns landsting och sammankallande i jämställdhetskommittén
Comments