Externt‎ > ‎

Feministisk bostadspolitik ska trygga våldsutsatta kvinnor


Bostadsbristen i Stockholms län är akut och slår hårdast mot kvinnor i utsatta situationer. Miljöpartiet driver att det ska finnas bostäder för alla oavsett socioekonomisk situation eller eventuella funktionsnedsättningar.

Bostadsbristen i Stockholms län är akut och slår hårdast mot kvinnor i utsatta situationer. Miljöpartiet driver en feministisk bostadspolitik där det ska finnas bostäder för alla oavsett socioekonomisk situation eller eventuella funktionsnedsättningar.

Det är en feministisk bostadspolitik som vill motverka segregation och främja lika rättigheter och särskilt se till att våldsutsatta kvinnor erbjuds ett permanent skyddat boende som de kan kalla för hem. För detta krävs att det byggs fler och billigare hyresrätter och att kommunerna tar fram handlingsplaner för att motverka och hantera olika orsaker till att människor står utanför bostadsmarknaden. Bland annat kvinnor som gömmer sig från våldsförövande män.

De senaste veckorna har vi besökt en rad kvinnojourer runt om i Stockholms län. Kvinnojourer som gör ett fantastiskt arbete med att stödja och hjälpa kvinnor som utsätts för våld. Jourhem som är fullsatta av kvinnor och barn som skyddas från våldsamma män och samtidigt isolerar sig från samhället. Kvinnor som hamnar utanför arbetsmarknaden och barn som inte går till skolan på månader.

Vi har bland annat träffat Sollentuna kvinnojour som är initiativtagare till den pågående kampanjen #rättattgåvidare som syftar till att uppmärksamma våldsutsatta kvinnor och barns behov av bostad, förskola och skola och efterfrågar konkret politik för att hjälpa dessa kvinnor och barn att få permanent bostad.

Miljöpartiet vill förutom att bygga fler och billigare hyresrätter även ställa krav på att kommunerna tar fram handlingsplaner för att hjälpa våldsutsatta kvinnor att få ett långvarigt och tryggt boende. År 2012 var det enbart 25 procent av landets kommuner som hade tagit fram handlingsplaner för arbete mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser. Vår målsättning är att alla Sveriges kommuner ska påbörja arbetet med att ta fram ett strategiskt styrdokument för att motverka att människor, särskilt våldsutsatta kvinnor, hamnar utanför bostadsmarknaden.

Det är även viktigt att det finns samordning i kommunen för att hjälpa våldsutsatta kvinnor och deras barn. Som det ser ut i dag kan barn som väntar på permanent boende tillsammans med deras mammor inte gå till förskolan eller skolan på flera månader tills bostadssituationen är löst.

Att skolgången sätts ur spel kan leda till långvariga och allvarliga konsekvenser för ett barn i en redan mycket utsatt situation. För att undvika att våldsutsatta kvinnor och barn hamnar mellan stolarna måste systemet bli mer flexibelt och det behöver finnas dialog och samordning mellan kommunens socialtjänst och stadsbyggnadsenhet, mellan det kommunala bostadsbolaget och privata fastighetsägare samt frivillig organisationer och myndigheter.

För att säkra barns rätt att gå i skolan behöver det finnas samordning över kommungränserna i Stockholms län gällande boende och skola och förskola.

Ytterligare ett problem är rättsosäkerheten för de våldsutsatta kvinnorna med barn under tiden ärendena utreds. I dag väger familjerätten starkare än barns rätt till skyddat boende och det innebär att lagen om delad vårdnad fortfarande gäller under tiden de våldsutsatta kvinnorna med barn bor på jourhem.

Det leder till att barnen kan tvingas träffa deras våldförövande pappor och det skyddade boendet kan avslöjas om inte enskilda socialtjänstarbetare tar tag i ärendet och skriver en tydlig rekommendation att barnen bör bo med sina mammor. Vi vill se över regelverket och underlätta för socialtjänsten att göra undantag i vårdnadsärenden för barn till våldsutsatta mammor.

Kvinnor som utsätts för våld är det mest fruktansvärda uttrycket för den patriarkala könsmaktsordningen som råder i vårt samhälle och är ett enormt folkhälsoproblem. Med Miljöpartiet i regering i höst kommer vi med grön, feministisk politik att göra allt för att motverka mäns våld mot kvinnor men även hjälpa kvinnor som utsätts för våld i nära relationer att känna trygghet i ett eget hem.

Annica Hjerling (MP) riksdagskandidat Stockholms län
Annika Hirvonen (MP) riksdagskandidat/ledamot Stockholms län

Läs originaltexten på Dagens Arena
Comments