Externt‎ > ‎

Finskspråkiga klasser till Haninge!!

#modersmål

Haninge 2014-08-23

Kommunala finskspråkiga klasser är en prioriterad fråga i förhandlingarna med de andra partierna efter valet, säger Johan Svensk, ordförande för Miljöpartiet de Gröna i Haninge. Miljöpartiet som del i majoritetskoalitionen sedan 2006 har drivit frågan länge men inte lyckats få OK av de borgerliga partierna. Därför vill vi göra väljarna, och de andra politiska partierna, uppmärksamma på att vi kommer ha detta som ett av våra prioriterade krav i förhandlingen om en ny majoritetskoalition efter valet i september.

Miljöpartiet driver på nationellt för en bättre modersmålsundervisning. De finskspråkiga skolorna erbjuder elever en reell chans att bli fullt tvåspråkiga. Det är därför glädjande att kommunala initiativ tas i frågan, säger Annika Hirvonen, riksdagsledamot för Miljöpartiet.

Vi är mycket glada att ett politiskt parti har förstått hur viktigt detta är för den finskspråkiga minoriteten i Haninge och hela Stockholmsområdet, säger Taina Helme, ordförande för Sverigefinska ungdomsförbundet


Faktabakgrund:

Miljöpartiets partiprogram från maj 2014 fastslår att ”Undervisningen i skolan ska ha en global utgångspunkt och ta hänsyn till elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kompetenser”. Vi syftar då på alla skolåldrar och när det gäller specifikt högre utbildning förtydligar vi att ”Arbetslivserfarenhet och andra språk ska ses som en merit vid antagning till högskolan”. När det gäller urfolk och minoritetsspråkens rättigheter förtydligar vi att ”Sverige har fem nationella minoriteter: samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar. Deras särskilda ställning, med egen kultur och eget språk, måste respekteras och stärkas. Samerna utgör ett urfolk som i enlighet med flera internationella konventioner har särskilda rättigheter som Sverige måste garantera. Sverige bör snarast ratificera FN:s konvention om urfolks rättigheter, ILO 169”.

I Miljöpartiets valmanifest 2014 står förtydligat att ”Elever ska erbjudas undervisning i sitt modersmål. De ska även erbjudas tvåspråkig undervisning i andra ämnen” samt ”Vi vill främja representativitet i kulturlivet med hänsyn till exempelvis funktionsnedsättning och förekomsten av kultur och litteratur på olika minoritetsspråk”.

I valprogrammet för Miljöpartiet de Gröna i Haninge så står förtydligat att vi ska inrätta finskspråkiga klasser i Haninge. Bakgrunden är att Miljöpartiet som del i majoritetskoalition drivit denna fråga länge men inte lyckats få detta beslutat. Därför vill vi göra väljarna, och de andra politiska partierna, uppmärksamma på att vi kommer ha detta som ett av våra prioriterade krav i förhandlingen om en ny majoritetskoalition efter valet.

Haninge har en finskspråkig förskola och den växer. De föräldrar som har sina barn där vill se en fortsättning efter förskolan så att barnen får en verklig chans att bli tvåspråkiga. En tvåspråkig grundskola är en nödvändig förutsättning för en aktiv tvåspråkighet. Haninge har en nettoinflyttning av finskspråkiga barnfamiljer, ofta på grund av den finskspråkiga förskolan.

Haninge är anslutet till finskt förvaltningsområde. Behovet av finskkunnig arbetskraft ökar i takt med att fler kommunen ansluter sig till finskt förvaltningsområde. Arbetsförmedlingen har dagligen ute 200 – 300 annonser där finska språket är antingen ett krav eller en merit.

Haninge kommuns verksamhet ska utgå från FN's barnkonvention. Artikel 30 lyder så här:
”I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör en urbefolkning skall ett barn som tillhör en sådan minoritet eller urbefolkning inte förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk.”

Sverige har vid sju tillfällen fått kritik från Europarådet för att inte leva upp till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. Även FN har kritiserat Sverige. Bland annat kritiseras Sverige för brister i att säkerställa tillgången till utbildning i och på minoritetsspråken.

Många barn upplever psykisk ohälsa för att deras mångkulturella minoritetsidentitet inte accepteras av majoritetssamhället trots att deras modersmål är svenska. Problemet är att släktens språk är finska. Att då kunna både svenska och finska gör att barnen får bättre självkänsla, en tvåspråkig identitet. Man får finnas till som en hel människa; med hela sin identitet.

Forskningen är entydig med att tvåspråkighet stimulerar hjärnan och främjar inlärning också vad gäller andra ämnen.

För att ett språk ska fortsätta att existera räcker det inte med en timmes modersmålsundervisning per vecka. Därför behövs ämnesundervisning på modersmålet och, som i detta fall, tvåspråkiga klasser.

Att barn lär sig ett modersmål de hört hemma men inte lärt sig tidigare kallas revitalisering. Revitalisering behövs just idag därför att det språkliga förtrycket har lett till att många Sverigefinländare (och andra minoritetsrepresentanter) har förlorat sitt språk som inte var fint nog för att föras över till nästa generation. Det var anledningen till att efterfrågan blev för låg till Haninges finskspråkiga grundskoleklasser och ledde till nedläggning i slutet av 2000-talet, innan lagen om Nationella minoriteter (SFS 200:724) trädde i kraft och Haninge anslöt sig till finskt förvaltningsområde.


Johan Svensk, ordförande & ansvarig för skolfrågor, Miljöpartiet de Gröna i Haninge
Annika Hirvonen, riksdagsledamot för Miljöpartiet
Taina Helme, ordförande för Sverigefinska ungdomsförbundet


För mer information kontakta

Johan Svensk
Ordförande
Miljöpartiet de Gröna i Haninge
073 941 3077
johan.svensk@haninge.se
Comments