Nyheter‎ > ‎

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden


Har det övergripande ansvaret för kommunens gymnasieskola och för vuxenutbildning inom ramen för Centrum Vux, (fd Komvux), Sfi och särskola.

Har sju ordinarie ledamöter och sju ersättare varav Miljöpartiet har ordförandeposten.


Miljöpartiet gick till val bland annat på följande punkter som gäller skolan:
God och nyttig mat i skolan, mångfald av pedagogiska metoder för att barn och elever lär sig på olika sätt och att barn som behöver extrastöd ska få det. Högre personaltäthet, god studiemiljö i skolan samt möjlighet till hemspråk ska finnas genom hela skoltiden. Vi skrev att skolan skulle ha ett ökat samarbete med näringslivet.


I nämnden har vi:
• Fört frågan om förbättringar av skolenheternas likabehandlingsplaner.
• I dialog med förvaltningen tagit fram förslag på kompetenskrav för yrkeslärare i Haninge.
• Rivit upp tidigare beslut om prestationsbaserad ersättning för Centrumvux med anledning av ekonomisk obalans för Centrumvux.
• Lyft frågan om barnkonventionen i skolan
• I strategi och budgetarbetet har jag tillfört uppdrag om hur förvaltningen och skolorna ska redovisa hur man arbetar med miljö och klimatarbetet.
• Att det ska finnas fungerande elevråd på alla skolor och ett reellt elevinflytande i skolan
• Föreslagit om att inte underteckna regionalt samverkansavtal för elever på introduktionsprogram för att Haninge ska ta det sociala ansvaret att elever som inte blir behöriga till gymnasiet och inte kommer in på nationella program så att eleverna har möjlighet att studera på Haninges skolor.
• Lyft frågan om sommarskola till nämnden
• Tagit fram ett förslag om skol- eller examensarbete för att stärka Jordbro
• Tagit upp jämställdhet- och genusfrågan.
• Drivit frågan om trygghet och arbetsro i skolan. Lyft ärenden som rör likabehandlingsplanerna. Samt elevinflytande.
• Drivit frågan om det kommunala uppföljningsansvaret och hur viktig Ungdomsteamet är. Undersöker tillsammans med socialnämnden möjligheterna att fortsätta ungdomsteamets arbete.
• Lyft frågan om Ung företag och entreprenörskap. Varit delaktig i pågående arbete med Vård och omsorgscollege samt sonderar möjligheterna med Teknikcollege.
• Lyft frågan om datorer i skolan som ett pedagogiskt hjälpmedel.
 Engagera dig
Bli medlem
Sprid budskapet