Stadgar


Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Haninge

 

Reviderade stadgar beslutade på ordinarie årsmöte 2013-03-13 samt extra årsmöte 2014-01-27

 

§ 1 Föreningens namn
1.1 Föreningens namn är Miljöpartiet de Gröna i Haninge

§ 2 Ändamål 
2.1. Föreningen har till ändamål att bedriva politisk verksamhet i enlighet med Miljöpartiet de Grönas partiprogram och beslut och på grundval av riksorganisationens politiska principer.
2.2. Föreningen ska driva verksamhet byggd på brett förankrade beslut bland medlemmarna.

§ 3 Organ 
3.1. Föreningens organ består av årsmöte, medlemsmöte, styrelse, revisorer och valberedning.
3.2. Ingen bör få inneha en plats i något organ i föreningen längre än tre mandatperioder i följd. Kommunfullmäktigeledamot får sitta tre mandatperioder. Samma person får därefter ej väljas till samma uppdrag igen inom tre år.

§ 4 Medlemskap 
4.1. Var och en som vill verka i enlighet med Miljöpartiet de Grönas program och dess stadgar och som betalat fastställd medlemsavgift beviljas medlemskap i partiet.
4.2. Medlem ansluts till riksorganisationen samt region och kommunorganisation.
4.3. Medlem får inte vara med i mer än en kommunorganisation och inte i annat parti.
4.4. Varje närvarande medlem har yttrande och förslagsrätt, medlem har rösträtt åtta (8) veckor efter att medlemskapet har registrerats.

§ 5 Avgifter 
5.1. Medlem betalar för varje kalenderår en av kongressen fastställd riksmedlemsavgift, samt den avgift som region- och kommunorganisationen fastställer.

§ 6 Årsmöte 
6.1. Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ.
6.2. Räkenskapsåret följer kalenderåret.
6.3. Årsmötet ska hållas i mars eller april.
6.4. Årsmötet ska kallas till senast fyra veckor innan.
6.5. Handlingarna ska vara tillgängliga hos sekreteraren senast två veckor före mötet.
6.6. På årsmötet ska följande behandlas:

6.6.1. – Upprättande av röstlängd
6.6.2. – Att mötet är behörigt kallat
6.6.3. – Val för årsmötet av ordförande, sekreterare och två justerare tillika rösträknare
6.6.4. – Verksamhetsberättelse
6.6.5. – Resultat- och balansräkning
6.6.6. – Revisionsberättelse
6.6.7. – Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
6.6.8. – Budget och verksamhetsplan för innevarande räkenskapsår
6.6.9. – Avgifter
6.6.10. – Val av ordförande och viceordförande
6.6.11. – Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
6.6.12. – Val av revisorer och revisors ersättare
6.6.13. – Val av valberedning
6.6.14. – Val av kongressombud
6.6.15. – Val av representanter till regionorganisationen
6.6.16. – Behandling av eventuella motioner

6.7. Motioner som ska behandlas på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet.

§ 7 Extra årsmöte 
7.1. Extra årsmöte hålls om styrelsen så beslutar.
7.2. Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om minst 20 % av medlemmarna så begär.
7.3. Kallelse till extra årsmöte ska skickas till samtliga medlemmar senast fyra veckor innan.
7.4. Handlingarna ska vara tillgängliga hos sekreteraren senast två veckor före mötet.
7.5. Extra årsmöte kan bara fatta beslut i de frågor som är med i kallelsen.

§ 8 Medlemsmöte 
8.1. Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ i alla frågor som inte är administrativa eller ekonomiska mellan årsmötena.
8.2. Medlemsmöte hålls om styrelsen så beslutar.
8.3. Styrelsen ska kalla till medlemsmöte om minst 20 % av medlemmarna begär detta.
8.4. Medlemsmöte skall hållas två gånger per halvår förutom årsmöte.
8.5. Kallelse till medlemsmöte ska skickas till medlem senast två veckor före möte.
8.6. Protokoll ska finnas tillgängligt senast två (2) veckor efter medlemsmöte.

§ 9 Styrelse 

9.1. Styrelsen är det högsta beslutande organet i administrativa och ekonomiska frågor mellan årsmötena.

9.2. Styrelsen består av sju (7) ledamöter, jämte två (2) ersättare, som väljs för två år. Vid första årsmötet efter denna stadgeändring väljs dock tre ledamöter på ett år.

9.3. Styrelsen utser inom sig firmatecknare, kassör, sekreterare jämte de funktionärer som styrelsen anser nödvändiga.

9.4. Styrelsen är beslutsmässig när minst fem av ledamöterna är närvarande varav en är ordföranden eller vice ordföranden.

9.5. Styrelsen ansvarar för föreningens administrativa verksamhet och ekonomi.

9.6. Styrelsen förbereder och kallar till medlems- och årsmöten.

9.7. Styrelsen gör efter varje årsmöte en översyn av stadgar och arbetsordningar.

9.8. Styrelsens ledamöter ska om möjligt komma från olika delar av kommunen och bestå av minst 40% av varje kön.

§ 10 Valberedning 
10.1. Valberedningen bereder alla personval och föreslår kandidater, undantaget valberedare.
10.2. Om en valberedare kandiderar till en post, får valberedaren inte vara med i beredningen av det valet.
10.3. Valberedningen består av 3 ledamöter och väljer sammankallande inom sig.
10.4. Nomineringar till poster ska inte göras vid sittande bord, utan ska anmälas till valberredningen senast två veckor innan möte.

§ 11 Firmateckning 
11.1. Styrelsen utser inom sig firmatecknare, två av dessa tecknar tillsammans föreningens firma.

§ 12 Revisorer 
12.1 Revisorer granskar organisationens verksamhet och räkenskaper och avger revisionsberättelse till årsmötet.

§ 13 Kallelser 
13.1. Kallelser till års- och medlemsmöten ska anslås på föreningens hemsida och skickas med post eller e-post. Poststämpelns datum gäller.
13.2. Kallelsen ska uppta alla beslutsärenden.
13.3. I kallelsen till årsmötet ska medlemmarna uppmanas att nominera valberedning.

§ 14 Protokoll 
14.1. Justerade protokoll från års-, medlems- och styrelsemöten ska finnas tillgängliga.

§ 15 Beslut 
15.1. Beslut fattas öppet och med enkel majoritet. Om lika röstetal kvarstår har mötesordföranden utslagsröst om inte sluten omröstning begärs.
15.2. Vid personval sker alltid sluten omröstning om inte annat begärs.
15.3. Vid lika röstetal görs ny votering.
15.4. Vid lika röstetal vid personval avgör lotten.
15.5. Beslut på ej utsänt underlag får fattas endast om minst 10 % av föreningens medlemmar är närvarande och 2/3 av de närvarande är ense om beslutet. Övriga ärenden bordläggs till nästa medlemsmöte.
15.6. Röstning med fullmakt är ej tillåten.

§ 16 Stadgeändring 
16.1. Beslut om stadgeändring sker med 2/3 majoritet av två på varandra följande årsmöten varav ett ska vara ordinarie.
16.2. Information om föreslagna förändringar ska vara med i kallelsen.

§ 17 Uteslutning 
17.1. Medlem som uppenbart motverkar partiets ändamål kan uteslutas ur partiet. Beslut om uteslutning kan endast fattas av riksorganisationen.Se riksorganisationens stadgar.

§ 18 Upplösning 
18.1. Föreningen kan upplösas genom beslut med 2/3 majoritet av två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte.
18.2. Om partiet upplöses tillfaller föreningens medel Miljöpartiet de Grönas riksorganisation.